پنکه کنترلی تمام استیل هامبورگ

پنکه تمام استیل هامبورگ       Hamburg

  • ۵ پره
  • کنترل دار
  • پره استیل
  • بدنه و پایه استیل
error: Content is protected !!