سرویس کارد و ساطور ۹ پارچه آیریس

  • دارای استند چرخشی
  • چاقو سایز 1 طول کلی 20/5 سانتی متر طول تیغه 8/5 سانتی متر
  • چاقو سایز 2 طول کلی 24/5 سانتی متر طول تیغه 12 سانتی متر
  • چاقو سایز 3 طول کلی 32/5 سانتی متر طول تیغه 19 سانتی متر
  • چاقو سایز 4 طول کلی 33/5 سانتی متر طول تیغه 20 سانتی متر
  • ساطور قوی طول کلی 30/5 سانتی متر طول تیغه 17 سانتی متر
  • یک عدد قیچی دو منظوره
  • پوستگیر
  • تیزکن چاقو
error: Content is protected !!